PROGRAM DZIAŁANIA

Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej woj. podkarpackiego
na lata 2017 – 2021

 

 Miniona kadencja działalności ochotniczych straży pożarnych i oddziałów Związku OSP RP w województwie podkarpackim była okresem dalszego ich rozwoju i umocnienia.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność ratowniczo-gaśnicza OSP, które zawsze niosły pomoc potrzebującym jak również aktywnie uczestniczyły  podczas zabezpieczania dziesiątek imprez masowych.

Ochotnicze straże pożarne wzbogaciły się o nowy sprzęt, wyszkoliły liczne grono strażaków, funkcyjnych OSP i ratowników medycznych a ogniwa i oddziały Związku udoskonaliły pracę i uporządkowały dokumentację dotyczącą swojej działalności.

Pozyskane w okresie kadencji środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Firm Ubezpieczeniowych, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych i innych darczyńców dały możliwość  zakupu wielu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, zakupu specjalistycznego sprzętu i umundurowania ochronny osobistej strażaków-ratowników OSP. Część dotacji połączona ze środkami budżetowymi gmin i rad sołeckich a także społeczną pracą licznej rzeszy członków OSP, pozwoliła na wyremontowanie, modernizację i budowę wielu remiz strażackich.

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego kieruje wyrazy uznania i podziękowania wszystkim Druhnom i Druhom, członkom OSP i drużyn pożarniczych oraz działaczom Związku za bezinteresowną społeczną służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Podkarpacia.

Delegaci Zjazdu dziękują przełożonym z Zarządu Głównego ZOSP RP i jego Prezydium oraz Zarządowi Wykonawczemu za wspieranie realizacji statutowych obowiązków oraz pomoc  organizacyjno-finansową jaką w minionych latach otrzymywały oddziały Związku i ochotnicze straże pożarne woj. podkarpackiego.

Zjazd składa szczere słowa podziękowania władzom samorządowym szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego za dotychczasową opiekę i pomoc w działalności strażactwa ochotniczego.

Szczególne podziękowania kierujemy do Wojewody Podkarpackiego za wspieranie i pozytywną ocenę działalności społecznej służby pożarniczej.

Słowa podziękowania kierujemy do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP jak również wszystkich strażaków PSP woj. podkarpackiego  za współpracę oraz partnerski stosunek do naszej organizacji.     

Dziękujemy za pomoc udzielaną OSP Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz wielu innym podmiotom prawnym i instytucjom.

Słowa uznania kierujemy do wszystkich Kapelanów Strażackich za duchową opiekę nad strażakami, jaką otrzymywali w minionych latach.

Osiągnięcia organizacyjne minionej kadencji nie mogą jednak przesłaniać występujących jeszcze problemów i braków. Eliminować należy również występujące także trudności organizacyjne, czy to w zakresie przestrzegania wewnętrznych norm prawnych, czy też realizacji zadań statutowych w słabiej działających, nielicznych wprawdzie, OSP i ogniwach Związku.

Obowiązkiem wszystkich strażaków – ochotników i działaczy Związku całej Podkarpackiej organizacji strażackiej, winna być wzmożona aktywność i pełne zaangażowanie w wykonanie, przyjętych na siebie dobrowolnie, obowiązków statutowych.

Nadrzędnym celem działalności w latach 2017-2022 powinno być dalsze organizacyjne umacnianie Związku OSP RP i zrzeszonych w nim ochotniczych straży pożarnych.

Uwzględniając uchwały zjazdów oddziałów powiatowych Związku OSP RP oraz wnioski wypływające z dyskusji zjazdowej – IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego  p o s t a n a w i a  przyjąć do realizacji w nadchodzącej kadencji następujące, główne kierunki działania:

I.  W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM

1.Umacniać działalność ochotniczych straży pożarnych – otaczając pomocą organizacyjną szczególnie OSP przeżywające trudności w swojej działalności.

2.Doskonalić pracę i realizację zadań statutowych zarządów oddziałów Związku, poprzez zapewnienie skutecznej pomocy organizacyjnej i szkoleniowej.

3.Przestrzegać rzetelnego wykonywania ustaw i własnych norm prawnych w zakresie realizacji zadań, przestrzegania uchwał, regulaminów i  wytycznych.

4.Wzmacniać dbałość o utrzymanie w należytym stanie sprzętu ratowniczego, urządzeń i obiektów pożarniczych, poprzez prawidłową  ich eksploatację i konserwację, oraz organizowanie okresowych przeglądów.

5.Stale podejmować działania w kierunku poprawy wyposażenia OSP w samochody ratowniczo - gaśnicze, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, nowoczesne środki łączności alarmowej oraz indywidualne środki ochrony osobistej strażaków. Doposażenie ilościowe, jakościowe OSP i ratowników prowadzić uwzględniając postanowienia „Wytycznych ZG ZOSP RP w sprawie wyposażenia JOT-ów OSP w sprzęt i środki niezbędne do działań ratowniczych”.

6.W oparciu o obowiązujące programy szkoleniowe, doskonalić formy szkolenia podstawowego, specjalistycznego oraz funkcyjnych OSP, ściśle współpracując w tym zakresie z komendami Państwowej Straży Pożarnej.

7.Upowszechniać w praktyce zasady bhp wśród członków OSP podczas ćwiczeń, manewrów, zawodów sportowo – pożarniczych i prowadzonych działań ratowniczych.

8.Dążyć do zwiększenia ilości członków wspierających, osób fizycznych i prawnych oraz zabiegać o wpłaty od osób fizycznych odpisu 1% podatku, na wspieranie organizacji pożytku publicznego, jakimi są ochotnicze straże pożarne.

9.Zacieśniać współpracę z władzami samorządów terytorialnych, a szczególnie z wybranymi do ich grona przedstawicielami naszego ruchu oraz wspierać ich w codziennej działalności społecznej.

II.W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I POPULARYZACJI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1.Organizować w każdym roku, na wszystkich szczeblach Związku OSP RP w województwie, eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph. „Zapobiegajmy Pożarom”.

2.Nawiązywać stałą i systematyczną współpracę z samorządami gmin i powiatów a także organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań wynikających z postanowień Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

3.Współpracować z komendami Państwowej Straży Pożarnej w prowadzeniu akcji uświadamiających o występujących zagrożeniach pożarowych, ekologicznych i innych, w danym środowisku.

4.Rozwijać współpracę z lokalnymi mediami w zakresie popularyzacji zasad profilaktyki przeciwpożarowej a także przekazywania informacji o aktualnych zadaniach
i działalności OSP i oddziałów Związku.

5.Aktywnie współdziałać z komendami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie rozwijania sportu pożarniczego, jako ważnego elementu szkolenia, a także ważnej formy upowszechniania i zwiększania atrakcyjności społecznej służby w OSP i drużynach pożarniczych.

6.  Popularyzować prenumeratę i czytelnictwo czasopisma „Strażak” – dążyć do tego, by każda OSP i oddział Związku prenumerowały przynajmniej jeden egzemplarz tego czasopisma.

III.  W ZAKRESIE KULTURALNO-OŚWIATOWYM I  WYCHOWAWCZYM

1.Upowszechniać w społeczeństwie cele i zadania działalności OSP i Związku OSP RP podczas organizowanych uroczystości, świąt strażackich czy innych imprez masowych.

2.Udzielać wszechstronnej pomocy orkiestrom OSP i strażackim zespołom artystycznym.  Dla dalszego ich rozwoju – zabiegać o dokształcanie kapelmistrzów, choreografów, muzyków i organizatorów  kultury.

3.Kontynuować organizowanie międzypowiatowych i wojewódzkich przeglądów orkiestr OSP oraz zachęcać do udziału w przeglądach wszystkie funkcjonujące orkiestry OSP.

4.Podejmować działania zmierzające do ożywienia działalności kulturalnej w świetlicach i klubach zlokalizowanych w remizach strażackich - współpracować w tym zakresie z miejscowymi szkołami i placówkami kultury.

5.Rozwijać wielokierunkową pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą m.in. poprzez:

a) organizowanie przy każdej OSP dzieci i młodzieży w ruch młodzieżowych drużyn pożarniczych w oparciu o „Regulamin organizacyjny młodzieżowych drużyn pożarniczych”,

b) otaczanie stałą opieką funkcjonujące młodzieżowe drużyny pożarnicze, dbając o ich rozwój, pomagając w realizacji przyjętych planowanych zadań.

6.Kontynuować i rozwijać organizowane w każdym roku obozy szkoleniowo - wypoczynkowe MDP pogłębiając w czasie trwania tych obozów, szkolenie dowódców MDP.

IV.W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA DZIAŁALNOŚCI OSP I ZWIĄZKU

1.Dokumentować w OSP i oddziałach Związku ważne wydarzenia z działalności organizacyjno – statutowej, prowadzić kroniki, dbając o systematyczne uaktualnianie zawartych w nich zapisów.

2.Gromadzić na szczeblu wojewódzkim wydane monografie OSP, wspomnienia i relacje oraz wydawnictwa i opracowania strażackie – utworzyć katalog tych periodyków.

3.Organizować konkursy kronik i konkursy na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”.

4.Systematycznie i terminowo przekazywać do elektronicznej bazy danych „System OSP” Zarządu Głównego  ZOSP RP,  obejmującą „Raporty OSP”, aktualnych danych organizacyjnych OSP i oddziałów Związku.

5.Kultywować tradycje strażackie podczas organizowanych uroczystości i jubileuszy, ściśle przestrzegając postanowienia Ceremoniału pożarniczego.

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego zwraca się do wszystkich oddziałów Związku i zarządów OSP o włączanie zadań ujętych w niniejszym Programie do swoich, corocznych planów działań i stałą ocenę stopnia ich realizacji.

IV Zjazd Wojewódzki zaleca zarządom oddziałów Związku i zarządom OSP zapoznanie z treścią Programu możliwie jak najszerszego grona strażaków i działaczy Związku a nowo wybrany Zarząd Oddziału Wojewódzkiego zobowiązuje do rozpatrzenia wszystkich wniosków zgłoszonych podczas dyskusji zjazdowej oraz opracowania zasad ich realizacji. Treść Programu opublikować na stronie internetowej ZOW oraz przesłać do wszystkich oddziałów Związku w województwie.

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego wyraża głębokie przekonanie, że pełna realizacja Programu działania będzie się przyczyniać do dalszego rozwoju i umocnienia Związku i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zwiększenia wkładu naszego stowarzyszenia w rozwój ochrony przeciwpożarowej woj. podkarpackiego.

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego

Związku OSP RP

województwa  podkarpackiego

Łańcut, dnia 04 marca 2017  r.                           

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl