Finansowanie działalności OSP

Art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15 października 2009 r. Dz.U. Nr 178, poz. 1380 z póź. zm.) wprowadza generalną zasadę, iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

1)   budżetu państwa,

2)   budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

3)   dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,

4)   środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto ustawa o ochronie przeciwpożarowej w art. 32. w sposób jednoznaczny określa, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie OSP a mianowicie:

2. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1.

3. Gmina ma również obowiązek:

1)   bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej;

2)   ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nie imienne;

3)   ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6.

3a. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej może być także zatrudniony komendant gminny związku ochotniczych straży pożarnych.

3b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.


 

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl